در کنار اشک و ...

سخت است غصه خوردن. ناممکن است غصه نخوردن. بسنده کردن به لایک و هشتک و عکس پروفایل برای فجایع انسانی حرص در می آورد. از طرفی همین فعالیتهای اینترنتی کمی آگاهی ایجاد می کند و حرکتهایی را راه اندازی می کند برای کمک های مالی و مطالبات جدی از مقامات. نوشتن سخت است. سکوت به حس درونی نزدیک تر است. ننوشتن سخت است.

و هزاران حرف گفته و نگفته در مورد جنگ و آوارگی و ...

در باره این موارد می توان ساعتها حرف زد یا حرف شنید یا نوشت یا خواند اما ...

و همچنین اقدامات جدی و موثر برای کمک و ...

 

نوشتن بیشتر سخت است. هر چند ننوشتن هم

از این روز ها بگویم که عزیزان از سفری طولانی برگشتند و کمی شادی و تجدید دیدار و ...

 

مهمان گرانقدری داشتیم چند روز . دوستان جدیدی پیدا کردیم. و موضوعاتی بزرگ و کوچک از زندگی های فردی و جمعی و ...

 

نوشتن سخت است. هر چند ننوشتن هم

/ 2 نظر / 280 بازدید
مهربان

حرف ها تون حق است و چیزی دیگه ای بهش اضافه نمی کنم .

فامیل دور

سلام "نوشتن سخت است. هر چند ننوشتن هم" چقدر با این حرف شما موافقم