دمی با حافظ
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

جان بی جمال جانان ميل جهان ندارد            هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد

  با هيچ كس نشاني زان دلستان نديدم                  يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد

    هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است           دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

      سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن                   اي ساروان فرو كش كاين ره كران ندارد

        چنگ خميده قامت مي خواندت به عشرت              بشنو كه پند پيران هيچت زيان ندارد

          اي دل طريق رندي از محتسب بياموز                 مست است و در حق او كس اين گمان ندارد

            احوال گنج قارون كايام داد بر باد                             در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد

              گر خود رقيب شمع است اسرار از او بپوشان               كان شوخ سر بريده بند زبان ندارد

                كس در جهان ندارد يك بنده همچو حافظ          زيرا كه چون تو شاهي كس در جهان ندارد