باد صبا
 

مدرسه ها وا شده          همهمه بر پا شده

          با حضور بچه ها          مدرسه زيبا شده

کتاب و کيف و دفتر          دست دختر و پسر

          همه سوي مدرسه          هم قدم و هم سفر

مدرسه سنگر ماست          تفنگ ما قلمهاست

          با جهل می ستيزيم          اسلام ياور ماست

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦ - سیاوش