باد صبا
همه ...

همه برایش دست تکان دادند اما کم بودند دستانی که تکانش دادند

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٠ - سیاوش