باد صبا
به ياد دوستان دربند

سلام

سلام به دوستان دربند. سلام به چهره در هم فرو رفته زير شکنجه. سلام به آرزومندان آزادي. سلام به چهره گريان مادراني که پيگير يک ملاقات کوتاه با فرزندان خود هستند.

بيش از اين چيزي نمي توانم بنويسم. فقط آرزو مي کنم هر چه زود تر در تمام دنيا هر کس که به خاطر افکار و انديشه هايش تحت فشار و ناراحتي و شکنجه است آزاد شود.

                                                                                                              آمين

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٦ - سیاوش