باد صبا
روزی که ...

روزی که خورشید زاده می شود.

روزی که خوشقلبی بی پاسخ نمی ماند.

روزی که نوید های پروردگار انجام می گیرند.

پدید آورنده همه این سرنوشتها اوست.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳۸۸ - سیاوش