باد صبا
 

بوی تنهایی را با گوشهایم دیدم

مثل پنج خطی که توری را لرزاند و بر گردانده شد

در راه علفی را خم کرد.

آه کشید

دیگر بو نداشت تنهایی

                                                آذر هفتاد و سه

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۸ - سیاوش