باد صبا
 

خدا روستا را

                  بشر شهر را ...

                                      ولی شاعران

                                                        آرمانشهر را آفریدند

 

که در خواب هم

خواب آن را ندیدند

 

«شادروان قیصر امین پور»

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - سیاوش